سـرمـقاله<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

( مهارتهاي زندگي )

1- بجاي فكركردن به آنچه نداريد ومقايسه دائم زندگي خود باديگران به آنچه داريد فكركنيد وبدانيد تنها شخصي كه مي تواند به شما كمك كند تااين آرامش راتجربه كنيدخودتان هستيد.2- يادخداآرامش بخش است .خوشي وناراحتي رابا يادخالق مهربان سپري كنيد.3- شادزيستن رابا خودتمرين وتكرار كنيد .زماني را به تمرين براي فكر به تمام نعمات وچيزهاي خوبي كه داريد بگذرانيدتاآنها ملكه ذهنتان بشوند.4- يك لبخند ساده گاهي وقتها بسيار كارساز است.نقشي كه يك لبخند درچهره ماايجاد مي كند به خودمان وديگران خاطرنشان ميكند كه زندگي دركنار سختي ها وناملايمات ها يش روزهاي خوب ،خاطره انگيز ورضايت بخشي هم دارد.5- حتي درشرايط سخت وناخوشايند هم به روزهاي خوش زندگي فكركنيد ودرناراحتي ديگران با روحيه اي خوب به آنها كمك كنيم . 6- خوش بيني را فراموش نكنيد ديدن نيمه پرليوان بسيار جذاب تر واميدواركننده تراز نيمه خالي آن است.ازنگراني هاي بي مورد كه راه رضايت وخوشبختي را سد مي كنندپرهيزكنيد.7- خودوديگران را دوست داشته باشيد .عشق ورزيدن بخود ومردم نوعي آرامش ولذت دروني را ايجاد خواهد كردتاتجربه نكنيد درك آن مشكل است.8- به جسم وروح خود استراحت دهيد،فرار ازعادتهاي زندگي ياتكرار مكررات براي چندروزبسيار انرژي بخش استوباعث مي شود بعداز گذشت چندروز قلباً وباآمادگي بيشتر پذيراي شكل معمول زندگي باشيم وبعبارتي ازآن لذت بيشتري ببريم.

 

حضرت محمد (ص)

خوارترين مردم كسي است كه مردم را پست شمارد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید